PRIVATUMO POLITIKA

Ši internetinio tinklapio www.debther.com ir (ar) debther.com mobiliosios aplikacijos (toliau – Platforma) privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato ir užtikrina privatumo sąlygų, Jums naudojantis Platforma, įgyvendinimą. Joje atskleidžiama, kokiais principais vadovaujamės ir kaip elgiamės, tvarkydami Jūsų asmens duomenis, kaip mes juos gauname.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

 1. Šis dokumentas

1.1. Perskaitykite šį dokumentą tam, kad sužinotumėte kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenis, iš kur gauname Jūsų asmens duomenis bei kokias Jūs, kaip asmens duomenų subjektas, turite teises.

1.2. Besinaudodami Platforma, pareiškiate, jog Jūs perskaitėte ir sutikote su šioje Privatumo politikoje išdėstytomis sąlygomis tame tarpe ir su joje nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka. Jeigu Jūs nesutinkate su šia Privatumo politika – Jūs neturite teisės naudotis Platforma.

1.3. Sąvoka „asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, Jus padedanti identifikuoti t.y. tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų asmens tapatybę. Asmens duomenimis yra laikoma: pavardė, vardas, gimimo data, pašto ar e. pašto adresas, buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius, Jums būdingos savybės ir kt.

1.4. Ši Privatumo politika galioja ir taikoma visiems asmenims, apsilankantiems Platformoje, taip pat  ir veiksmams, kurie gali būti atlikti Platformoje.

1.5. Sąvoka „reikalavimo teisė“  apima tiek esamą skolininko įsipareigojimą kreditoriui – skolą/įsiskolinimą, tiek būsimą įsipareigojimą kreditoriui pvz. įsipareigojimas kurio senaties terminas nėra suėjęs.

 1. Mes esame:

2.1. Platformos tvarkytojas ir administratorius: UAB „Juridiniai asmenys“, juridinio asmens kodas 303097712, adresas Kuosų g. 13 – 1, Kaunas. Už asmens duomenų apsaugą atsakingo asmens kontaktinis telefono numeris: +37061414314, e. pašto adresas: pagalba@debther.com

2.2. Vadovaujantis galiojančiais įstatymais, mes esame Jūsų asmens duomenų valdytojas.

 1. Principai kurių laikomės

3.1. Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi:

 3.1.1. laikantis galiojančių teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;

 3.1.2. teisėtais, sąžiningais ir skaidriais būdais ir priemonėmis;

 3.1.3. nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais;  tačiau netvarkomi su tokiais tikslais nesuderinamais būdais, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;

 3.1.4. imantis visų pagrįstų priemonių siekiant, jog  Jūsų asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;

 3.1.5. tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima identifikuoti ne ilgiau, nei tai yra reikalinga tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi;

 3.1.6. konfidencialiai t.y. mes neteikiame Jūsų asmens duomenų tretiesiems asmenims ir neatskleidžiame jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje ar įstatymuose;

 3.1.7. jog taikant atitinkamas technologines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas Jūsų asmens duomenų saugumas, tame tarpe įskaitant ir apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto asmens duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

 1. Būdai kuriais renkame Jūsų asmens duomenis

4.1. Tvarkome šiais būdais gautus Jūsų asmens duomenys:

 4.1.1. kai asmens duomenis, įvairiais būdais, pateikiate Jūs. (pvz. naudodamiesi Platforma, kreipdamiesi į mus ar bendraudami su mūsų klientų aptarnavimo specialistais telefonu ar e. paštu, pateikdami savo pastabas, nusiskundimus ir (ar) užklausas, užsisakydami mūsų naujienlaiškį ar kt.);

 4.1.2. besinaudodami Platforma. Jums naudojantis Platforma, tam tikri duomenys (pvz. naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų Platformoje skaičius, peržiūrėti Platformos skelbimai ir kt.) yra renkama automatiškai;

 4.1.3. kai Jūsų asmens duomenis gauname iš šios Platformos vartotojų (tikslu perleisti reikalavimo teisę į Jus), kitų asmenų, įstatymų ir (ar) šios Privatumo politikos nustatyta tvarka.

 1. Kokius Jūsų asmens duomenis ir kokiais tikslais renkame

5.1. Šiais tikslais tvarkome Jūsų asmens duomenis:

 5.1.1. identifikavimo, registravimosi bei paslaugų teikimo tikslu. Jūs pateikiate savo asmens duomenis, registruodamiesi  Platformoje, talpinate duomenis į Platformą (pvz. keliate skelbimus su perleidžiamomis reikalavimo teisėmis ir kt.). Taip pat tvarkome trečiųjų šalių – skolininkų (asmenų į kuriuos reikalavimo teisės yra perleidžiamos) asmens duomenis.  Mes taip pat tvarkome Jūsų asmens duomenis, kai registruojatės Platformoje ar naudojatės ja kaip juridinio asmens atstovas ir (ar) kontaktinis asmuo. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys:

Duomenų kategorijos

Vardas, e. pašto adresas, telefono numeris, gyvenamoji vieta (miestas), IP adresas, mobilaus telefono numeris, kitas Jūsų sukurtas ir į Platformą įkeltas turinys (pvz. skelbimo tekstas ir kt.).

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Sutartis (Taisyklės)

Duomenų tvarkymo terminas

5 metai nuo paskutinio prisijungimo prie Jūsų paskyros dienos

Duomenų gauname iš

Jūsų pačių; iš trečiųjų asmenų (apimant bet neapsiribojant bankais ar mokėjimo paslaugų tiekėjais, mobilaus ryšio operatoriais, subjekto patalpinusio skelbimą).

Duomenis teikiame ar perduodame

Platformoje vartotojams, kai pirkėjas ir pardavėjas siekia susisiekti tarpusavyje telefonu ir (ar) e. paštu dėl skelbimų, kurie patalpinti Platformoje.

 5.1.2. mokamų paslaugų teikimo, mokėjimų, apskaitos ir atsiskaitymų kontrolės, įsiskolinimų valdymo bei skolų išieškojimo tikslu. Platformoje užsisakydami mūsų teikiamas mokamas paslaugas Jus pateikiate mums savo asmens duomenis. Šiuo tikslu tvarkomi Jūsų asmens duomenys:

Duomenų kategorijos

Vardas, pavardė, telefono numeris, e. pašto adresas, PVM mokėtojo kodas, duomenys apie paslaugų teikimą (pvz. trukmė, statusas, laikotarpių atskaitos datos), duomenys apie užsakytas ir naudojamas paslaugas ir mokesčiai už jas, išrašytų sąskaitų duomenys bei mokėjimų informacija (pvz. suteiktos paslaugos, sąskaitos data, numeris, mokėtina ar sumokėta suma, sąskaitos pateikimo ir sąskaitos mokėjimo būdas, mokėjimo data, mokėjimo statusas, duomenys, susiję su įsiskolinimu (pvz. skolos atsiradimo data, skolos suma, skolos tipas ir kt.)

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Sutartis (Taisyklės)

Duomenų tvarkymo terminas

5 metai nuo apmokėjimo už paslaugą gavimo dienos

Duomenų gauname iš

Jūsų pačių; iš trečiųjų asmenų: iš Jūsų mobiliojo ryšio operatoriaus, banko ar elektroninių pinigų įstaigos, kurioje turite sąskaitą;

Duomenis teikiame ar perduodame

Jūsų mobiliojo ryšio operatoriui, bankui ar elektroninių pinigų įstaigai, kurioje turite sąskaitą, mes perduodame paslaugos apmokėjimui būtinus duomenis, kai reikia Jus identifikuoti kaip Platformos naudotoją, užsisakantį mokamą paslaugą Platformoje; debitorinių įsiskolinimų išieškojimą vykdančioms bendrovėms, kurios tarpininkauja mums išieškant skolą ir tik ta apimtimi, kokia būtina siekiant inicijuoti ir vykdyti skolos išieškojimą.

 5.1.3. komunikacijos bei paslaugų teikimo kokybės užtikrinimo tikslu. Jūs pateikiate savo asmens duomenis kreipdamiesi į mus raštu, e. paštu ar bendraudami su mūsų klientų aptarnavimo specialistais, telefonu, pateikdami savo nusiskundimus, užklausimus, pastabas dėl Platformos ar mūsų teikiamų paslaugų. Šiuo tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis:

Duomenų kategorijos

Vardas, pavardė, telefono numeris, e. pašto adresas, gyvenamoji vieta (adresas), nusiskundimo, pastabų ir (ar) užklausos turinys pateiktas raštu, e. paštu (pvz. e. laiško data, turinys ir kt.), telefonu (pvz. telefono numeris, telefoninio pokalbio įrašas, skambučio data, laikas ir trukmė, duomenys pateikti skambučio metu kt.)

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Sutartis (Taisyklės), taip pat pagrįstas ir teisėtas interesas vertinti savo klientų atsiliepimus, tikslu gerinti mūsų teikiamas paslaugas  ir jų kokybę.

Duomenų tvarkymo terminas

2 metai nuo Jūsų paklausimo pateikimo mums dienos, kai paklausimą teikiate raštu;
2 metai nuo Jūsų paklausimo pateikimo mums dienos, kai paklausimą teikiate raštu, e. paštu;
2 metai nuo Jūsų paklausimo pateikimo mums dienos, kai paklausimą teikiate telefonu;

Duomenų gauname iš

Jūsų; vykdydami ir analizuodami užklausą ar skundą, Jūsų asmens duomenis galime sukurti patys (pvz., gavę Jūsų užklausą/paraišką, kontektuojame su savo darbuotojais dėl faktinių aplinkybių nustatymo ir jas užfiksuojame, ar kt.); iš trečiųjų asmenų.

Duomenis teikiame ar perduodame

Bankams ir mokėjimų įstaigoms, mokėjimų tarpininkams, mobiliojo ryšio operatoriams.

 5.1.4. tiesioginės rinkodaros tikslais. Gavę Jūsų sutikimą ir siekdami pateikti Jums naujienlaiškius, pasiūlymus, tame tarpe ir asmeninius bei informaciją apie mūsų, su mumis susijusių asmenų ir partnerių paslaugas ir (ar) prekes, ar kitą informaciją, tobulindami savo paslaugas, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis. Jeigu registruojantis Platformoje (pvz. skelbimų talpinimo metu) Jūs davėte sutikimą naudoti Jūsų duomenis šiuo tikslu, mes, siekdami geriau Jus pažinti ir pritaikyti pasiūlymus pagal Jūsų individualius poreikius, šiuo tikslu tvarkysime ne tik Jūs identifikuojančius duomenis, bet dargi analizuosime Jūsų elgseną Platformoje, analizuosime istorinius duomenis. Tuo tikslu pasitelkiant automatizuotą duomenų analizę bei sprendimų priėmimą, įskaitant ir profiliavimą, galime pateikti Jums tikėtinai įdomius bei naudingus pasiūlymus bei kitą informaciją. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys:

Duomenų kategorijos

Vardas, telefono numeris, e. pašto adresas, duomenys apie Platformoje užsakytas paslaugas (pvz. užsakytų paslaugų data ir laikas, paslaugų tipas, kiekis, užsakytų paslaugų pobūdis), Jums pateiktų asmeninių pasiūlymų istorija ir duomenys apie pasinaudojimą jais

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Jūsų sutikimas gauti naujienlaiškius, pasiūlymus, tame tarpe ir asmeninius, bei informaciją

Duomenų tvarkymo terminas

2 metai, nuo Jūsų sutikimo gauti naujienlaiškius, pasiūlymus, tame tarpe ir asmeninius bei informaciją, davimo mums dienos

Duomenų gauname iš

Jūsų, įskaitant ir Jums naudojantis Platformą.

Duomenis teikiame ar perduodame

Naujienlaiškių siuntimo paslaugas teikiančioms įmonėms, informacinių verslo valdymo sistemų, pačios Platformos administravimo paslaugas teikiančioms įmonėms.

Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais detaliau aptartas Privatumo politikos 6 skyriuje.

    5.1.5. reikalavimo teisių identifikavimo t.y. paslaugų teikimo tikslu. Jūs pateikiate ir talpinate Platformoje trečiųjų šalių (skolininkų) asmens duomenis (pvz. keliate skelbimus su perleidžiamomis reikalavimo teisėmis). Šiuo tikslu tvarkome trečiųjų šalių – skolininkų (asmenų į kuriuos reikalavimo teisės yra perleidžiamos) asmens duomenis.  :

Duomenų kategorijos

Duomenys apie subjektą į kurį siekiama realizuoti reikalavimo teisę (skolininko vardas, pavardė, skolininko rezidavimo valstybė ir miestas, socialinių tinklų paskyros,  reikalavimo teisės apimtis (skolos suma), reikalavimo teisės senatis, kiti reikalavimo teisę charakterizuojantys duomenys pvz. ar yra ginčas, teismo sprendimas, vykdomasis raštas dėl skolos).

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Sutartis (Taisyklės) bei vartotojų siekis vykdyti sutartinius įsipareigojimus kilusius tarp vartotojo ir skolininko.

Duomenų tvarkymo terminas

2 mėnesiai nuo skelbimo galiojimo laiko pabaigos

Duomenų gauname iš

Platformos vartotojų siekiančių vykdyti ir įgyvendinti savo sutartinius įsipareigojimus kilusius tarp vartotojo ir skolininko (reikalavimo teisės subjekto).

Duomenis teikiame ar perduodame

Platformos vartotojams, kurie siekia įsigyti reikalavimo teises.

 

 5.1.6. Platformos funkcionalumo užtikrinimo tikslais, taip pat siekiant tobulinti Platformą bei pasiūlyti  geresnes ir individualiai Jums pritaikytas mūsų paslaugas. Jūsų asmens duomenis, tame tarpe ir  slapukus, kurie gaunami Jums naudojantis mūsų Platforma, naudojame siekdami tobulinti ir vystyti Platformą bei pasiūlyti geresnes ir individualizuotas mūsų paslaugas Jums.

Šiam tikslui naudojame duomenis gautus iš Jūsų bei duomenis gautus Jums naudojantis Platforma sukurtus ir (ar) iš kitų asmenų gautus asmens duomenis.

Apie slapukų ir kitų panašių technologijų naudojimą, detaliau skaitykite Privatumo politikos 7 skyriuje.

 5.1.7. kitais tikslais, kurie numatyti mūsų Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse ir (ar) kituose vidiniuose dokumentuose, kai Jūsų asmens duomenis  tvarkyti mus įpareigoja įstatymai arba egzistuoja teisėtas interesas.

5.2. Pažymime, jog neprašome pateikti ir netvarkome Jūsų specialiųjų asmens duomenų, atskleidžiančių rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, taip pat sveikatos duomenų arba duomenų apie Jūsų lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją. Jeigu naudojantis Platforma, ar kitu būdu (raštu, e. paštu, telefonu) Jūs pateiktumėte šiuos duomenis, bus laikoma, kad šie duomenys buvo pateikti Jūsų sutikimu. Atsižvelgiant į tai, mes šiuos Jūsų duomenis tvarkysime kartu su kitais Jūsų duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Privatumo politikos 5.1. punkte nurodytais būdais ir priemonėmis, jeigu tų duomenų negalima atskirti tarpusavyje arba toks atskyrimas pareikalautų neproporcingai didelių pastangų.

 1. Tiesioginė rinkodara

6.1. Gavę Jūsų papildomą sutikimą mes turime teisę naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, kad pateiktume Jums naujienlaiškius, pasiūlymus, įskaitant asmeninius ir informaciją apie mūsų, su mumis susijusių asmenų ir partnerių paslaugas ir (ar) prekes, kurie, mūsų nuomone, galėtų Jus dominti. Tačiau, Jūsų asmens duomenis šiam tikslui naudosime tik Jums papildomai su tuo sutikus.

6.2. Šiuo tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis nurodytus Privatumo politikos 5.1.4. punkte.

6.3. Pažymime, jog Jūs galite pasirinkti, ar leidžiate mums, Jūsų asmens duomenis naudoti tiesioginės rinkodaros tikslu. Tai galite padaryti:

 6.3.1. registruojantis Platformoje, talpindami joje skelbimą arba bet kuriuo kitu metu po registracijos savo paskyros skiltyje Nustatymai/Informaciniai pranešimai pažymėti varnele sutikimo tekstą „Sutinku gauti naujienlaiškius, pasiūlymus e. paštu“ arba jo nepažymėdami;

 6.3.2. registruojantis Platformoje, talpindami joje skelbimą arba bet kuriuo kitu metu po registracijos savo paskyros skiltyje Nustatymai/Informaciniai pranešimai pažymėti varnele sutikimo tekstą „Sutinku gauti naujienlaiškius, pasiūlymus telefonu“ arba jo nepažymėdami;

6.4. Suteikdami teisę tvarkyti Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu Jūs taip pat suteikiate leidimą šiuo tikslu susisiekti su Jumis atitinkamomis ryšio priemonėmis (pvz. e. paštu, telefonu, trumposiomis žinutėmis ar kitomis komunikacijos priemonėmis.

6.5. Mes turime teisę sujungti turimą informaciją apie Jus su trečiųjų asmenų turima informacija.

6.6. Jei Jūs duodate sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, mes turime teisę panaudoti Jūsų asmens duomenis savo tinklalapio, reklamos ir rinkos tyrimų efektyvumui analizuoti ir gerinti bei kitais įmonės rinkodaros bei pardavimo tikslais. Tokiu atveju mes naudosime nuasmenintus Jūsų duomenis.

6.7. Jums davus sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, šį sutikimą galite bet kada lengvai atšaukti visiems ar daliai asmens duomenų tvarkymo veiksmų. Tą padaryti Jūs galite:

 6.7.1. Platformoje skiltyje Nustatymai/Informaciniai pranešimai pakeisti nustatymus nurodydami, kad nebenorite, jog Jūsų asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais ir nuimti varnelę prie punktų „Sutinku gauti naujienlaiškius, pasiūlymus e. paštu“ ar „Sutinku gauti naujienlaiškius, pasiūlymus telefonu“ arba

 6.7.2. pranešti apie atsisakymą e. paštu gautuose naujienlaiškiuose, pasiūlymuose nurodytu būdu (pvz., naujieniškiuose, pasiūlymuose paspaudžiant nuorodą „Atsisakyti naujienlaiškių, pasiūlymų siuntimo“ ar pan.) ar telefonu gautose SMS žinutėse atsakant į gautą žinutę su tekstu „Atsisakau“ arba

 6.7.3. atsiųsti mums prašymą e. paštu info@debther.com. Prašyme privaloma aiškiai nurodyti savo vardą, pavardę ir kitus registracijos duomenis (pvz. e. pašto adresą, telefoną – kurie yra nurodyti Platformoje). Pareiškus pageidavimą atšaukti  anksčiau duotą savo sutikimą šiuo būdu, mes turime teisę paprašyti pateikti tapatybę patvirtinančius dokumentus.

6.8.Jums atšaukus savo duotą sutikimą, mes stengsimės kuo greičiau nutraukti Jūsų asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu.

6.9. Pažymime, jog sutikimo atšaukimas neįpareigoja mūsų sunaikinti Jūsų asmens duomenų ar pateikti informaciją Jums apie mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis, todėl norėdami gauti informaciją apie mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis, tokį prašymą turite išreikšti atskirai.

 1. Slapukai

7.1. Mes renkame informaciją apie Jus naudodami slapukus (angl. cookies) ir panašias technologijas. Slapukai yra itin nedidelės apimties tekstiniai failai, laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio, kuriuo naršoma Platformoje, standųjį diską ir leidžia atpažinti Jus per kitus apsilankymus Platformoje, išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, pagreitina Platformoje vykdomas paieškas, sukuria patogią Platformos aplinką, pateikia ją efektyviau t.y. personalizuojant. Slapukai – įprasta naršymo įvairiuose tinklalapiuose praktika, kurios tikslas palengvinti naršymą.

7.2. Slapukais galime rinkti šią informaciją: IP adresas, naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų Platformoje skaičius, peržiūrėti Platformos puslapiai, laikas, praleistas Platformoje, demografiniai duomenys ir, jei atvykote į Platformą iš trečiosios šalies tinklalapio – puslapio URL nuoroda.

7.3. Slapukais gaunamą informaciją naudojame šiais tikslais:

 7.3.1. užtikrinti Platformos funkcionavimą (pvz., Platformos personalizacijai);

 7.3.2. Platformos tobulinimui ir vystymui taip, kad ji geriau atitiktų Jūsų poreikius;

 7.3.3. teikiamų paslaugų plėtrai bei naudojimosi Platforma analizei;

 7.3.4. tikslinės rinkodaros parinkimui.

7.4. Mes turime teisę, nepažeisdami teisės aktų, sisteminti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie Jus kitomis priemonėmis (pvz., informacija apie naudojimąsi Platforma jungti su Jūsų pateiktais asmens duomenimis).

7.5. Platformoje gali būti naudojami tokie slapukai:

 7.5.1. techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini Platformos veikimui;

 7.5.2. funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie nors ir nėra būtini Platformos veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;

 7.5.3. analitiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami Platformos lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti. Šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;

 7.5.4. tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informacija, kuri galėtų Jus sudominti;

 7.5.5. socialinių tinklų slapukai – tai slapukai, kurie būtini norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti Platformos informaciją.

7.6. Savo sutikimą naudoti slapukus Jūs galite duoti šiais būdais:

 7.6.1. neištrindami slapukų ir (ar) nepakeisdami savo interneto naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų;

 7.6.2. Pateiktoje Platformos nuorodoje apie slapukus paspaudę nuorodą „Sutinku“;

7.7. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti Platformoje duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti galite pakeičiant savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Detalią informaciją apie slapukus, jų naudojimą bei atsisakymo galimybes rasite šiais adresais: http://AllAboutCookies.org arba http://google.com/privacy_ads.html.

7.8. Pažymime, jog tam tikrais atvejais, ypatingai techninių ir funkcinių slapukų išjungimas ar nesutikimas su slapukais, jų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti dalies Platformos funkcijų veikimą, blokuoti prieigą prie Platformos.

 1. Asmens duomenų teikimas

8.1. Garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika ar įstatymais. Tačiau pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios teisėsaugos institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.

8.2. Turime teisę perduoti Jūsų asmens duomenis įmonėms, padedančioms mums vykdyti veiklą, taip pat tiesioginę rinkodarą. Iš tokių savo partnerių mes reikalaujame, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tik pagal mūsų duotus nurodymus ir galiojančius įstatymus. Su tokiais asmenimis mes sudarome sutartis, kurios įpareigoja šalis griežtai laikytis asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

8.3. Iš Jūsų surinktus duomenis apie Jus galime atskleisti šioms trečiosioms šalims:

 8.3.1. trečiosioms šalims – paslaugų teikėjams (pvz. trečiosioms šalims dėl naujienlaiškių siuntimo ar kitų rinkodaros veiksmų atlikimo);

 8.3.2. trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kurių paslaugomis naudojamės duomenų saugojimo, telekomunikacijų ir Platformos prieglobos tikslais.

8.4. Aukščiau aprašytų paslaugų teikėjų galimybė naudoti Jūsų duomenis yra ribota – jie negali šių duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

8.5. Asmenų kuriems mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis, sąrašas (nėra baigtinis) pateiktas Privatumo politikos 5.1. punkte.

 1. Duomenų saugojimo laikas

9.1. Jūsų asmens duomenis saugome ne ilgiau, negu reikalaujama duomenų tvarkymo tikslais ar numato įstatymai ar teisės aktai.

9.2. Nesiekiame saugoti pasenusius ir neaktualius asmens duomenis, todėl atnaujinus duomenis yra saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija yra saugoma, jeigu tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba mūsų veiklai vykdyti.

9.3. Privatumo politikos 5.1. punkte nurodyti Jūsų asmens duomenų saugojimo terminai, juos detalizuojant.

 1. Asmens duomenų apsaugos būdai

10.1. Duomenys, kuriuos renkame iš Jūsų, bus  ir yra saugomi Europos Sąjungos (ES) teritorijoje, bet gali būti perduoti ar saugomi ir už ES ribų. Numatyta galimybė, jog duomenis taip pat gali tvarkyti mūsų ar mūsų tiekėjų personalas, dirbantis už ES ribų. Perduodami Jūsų duomenis už ES ribų atliksime visus reikiamus veiksmus ir procedūras, jog užtikrintume Jūsų duomenų saugumą kaip apibrėžiama šioje Privatumo politikoje.

10.2. Pažymime, jog informacijos perdavimas internetu nėra absoliučiai saugus. Dedame visas pastangas apsaugoti Jūsų asmens duomenis, tačiau negalime užtikrinti duomenų saugumo, kai perduodate duomenis į Platformą – Jūs prisiimate ir su duomenų perdavimu į Platformą susijusią riziką. Gavę Jūsų duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos.

10.3. Susiklosčius itin mažai tikėtinoms aplinkybėms ir mums sužinojus, apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris galėtų kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsdami Jus informuosime vos tik apie tai gavę informaciją, prie kokių duomenų neteisėtai buvo gauta prieiga.

 1. Išoriniai tinklapiai

11.1. Platformoje gali būti pateikta nuorodų į išorinius internetinius tinklapius – mūsų verslo partnerių tinklapius ar tinklapius, kuriose reklamuojamos mūsų paslaugos ir (ar) prekės. Naudodamiesi nuorodomis į šiuos tinklapius, atkreipkite dėmesį į tai, kad šie tinklapiai ir per jas pasiekiamos paslaugos ar prekės turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiuose tinklapiuose ar teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis. Šių tinklapių politikas reikalinga peržiūrėti  papildomai.

 1. Jūsų teisės

12.1. Tvarkant asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, bei pažymime, jog  kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:

 12.1.1. žinoti, būti informuotam apie savo asmens duomenų tvarkymą;

 12.1.2. susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra tvarkomi;

 12.1.3. reikalauti ištaisyti, patikslinti neteisingus ar netikslius, neišsamius tvarkomus Jūsų asmens duomenis;

 12.1.4. reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti, pasiekti;

 12.1.5. reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukėte savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;

 12.1.6. nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;

 12.1.7. reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums nebereikia Jūsų asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad mes juos sunaikintume;

 12.1.8. reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.

12.2. Stengsimės garantuoti Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimą ir sudaryti visas sąlygas šioms teisėms efektyviai įgyvendinti, tačiau mes pasiliekame teisę nevykdyti Jūsų reikalavimų, kai reikia užtikrinti: mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą, valstybės saugumą ar gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

12.3. Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus ir prašymus Jūs galite teikti asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę pagrindžiančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.

12.4. Į Jūsų gautą prašymą ar reikalavimą atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų atitinkamo dokumento gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

12.5. Jeigu nustatysime, jog yra reikalinga, mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki kol bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai ir tinkamai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsiant, bet ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus Privatumo politikos 12.2. punkte ir teisės aktų nustatytus atvejus, t. y. kai mus įpareigoja toliau tvarkyti Jūsų duomenis galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai.

12.6. Jeigu atsisakysime vykdyti Jūsų reikalavimą, mes nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.

12.7. Nesutikdami su mūsų veiksmais ar (ir) atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei institucijai.

 1. Skundo pateikimas

13.1. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami Privatumo politikos 15.1. punkte pateiktais kontaktiniais duomenimis.

13.2. Jei manote, kad Jūsų teisės buvo pažeistos atsižvelgiant į BDRA nuostatas, galite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, detalesnė informacija ir kontaktiniai duomenys (www.ada.lt). Tačiau pažymime, jog pirmiausiai siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus kartu su Jumis.

 1. Privatumo politikos keitimas

14.1. Visi Privatumo politikos pokyčiai bus talpinami ir skelbiami Platformoje. Naujos Privatumo politikos sąlygos gali būti patalpintos Platformoje ir Jums gali reikėti jas perskaityti ir su jomis sutikti tam, kad galėtumėte toliau naudotis Platforma ir (ar) mūsų paslaugomis.

 1. Kontaktiniai duomenys

15.1. Su šia Privatumo politika susijusius dokumentus (užklausas ir pareiškimus) siųskite ar su mumis susisiekite toliau nurodytais kontaktais:

 15.1.1.  siunčiant paštu – UAB „Juridiniai asmenys“, adresas Kuosų g. 13-1;

 15.1.2.  siunčiant e. paštu – pagalba@debther.com

Privatumo politikos paskelbimo data 2020 m. gegužės 30 d.

Mes naudojame slapukus, kad suteiktume jums geriausią patirtį internete. Sutikdami sutinkate su slapukų naudojimu pagal mūsų slapukų politiką.

* Įsipareigoju, jog Reikalavimo teisės subjekto  fizinio asmens duomenų gautų ar iš šios Platformos, ar tiesiogiai iš Platformoje skelbimą patalpinusio asmens (kreditoriaus), nenaudosiu bei neatskleisiu kitoms šalims, jokiais kitais tikslais, išskyrus tikslu vykdyti ir realizuoti Reikalavimo teisės perleidimo sandorį. Gautus fizinio asmens (skolininko) duomenis naudosiu laikantis Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

 

 

Privacy Settings saved!
Privatumo nustatymai

Kai lankotės bet kurioje interneto svetainėje, ji gali saugoti arba nuskaityti informaciją jūsų naršyklėje, dažniausiai slapukų pavidalu. Čia galite keisti slapukų nustatymus.


Šis slapukas yra skirtas PHP programoms. Slapukas naudojamas norint išsaugoti ir identifikuoti unikalų vartotojo seanso ID, siekiant valdyti vartotojo seansą svetainėje. Slapukas yra skirtas vienai sesijai ir yra ištrinamas, kai uždaromi visi naršyklės langai.

Šis slapukas skirtas tikrinti vartotojo sesiją naršant interneto svetainėje, kad galėtų pateikti suasmenintus skelbimus.

Nesutikti su visais
Sutikti su visais