TAISYKLĖS

  1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios Platformos www.debther.com naudojimosi taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi internetine tinklapiu www.debther.com (toliau – Platforma) tvarką ir sąlygas. Taisyklės skelbiamos viešai Platformoje www.debther.com. Kiekvienas Platformos naudotojas (toliau – Vartotojas) sutinka su visomis šių Taisyklių nuostatomis ir įsipareigoja jų laikytis.

1.2. Platformą administruoja UAB „Juridiniai asmenys“, į.k. 30309712, buveinės adresas Kuosų g. 13 – 1, Kaunas, (toliau – Bendrovė).

1.3. Platformoje Vartotojams suteikiama galimybė patalpinti bei peržiūrėti skelbimus apie siūlomas reikalavimo teises (toliau – Skelbimas). Bendrovės Platformoje teikiamos paslaugos (toliau – Paslaugos) apima bet kokius Vartotojo veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Platformoje, tame tarpe ir Skelbimų skelbimą, Skelbimuose pateiktos informacijos skaitymą, klausimų, bet kokių duomenų perdavimą bei gavimą. Dalis Platformoje debther.com teikiamų Paslaugų Vartotojui yra atlygintinos t.y. už atlygį (toliau – Mokamos paslaugos). Mokamų paslaugų sąlygos nurodytos debther.com Platformoje prie konkrečios Mokamos paslaugos užsakymo dalyje. Pažymime, jog šiose Taisyklėse naudojamas terminas „Paslaugos“ apima visas Platformoje teikiamas Paslaugas, t.y. tiek Mokamas paslaugas, tiek ne,  o naudojamas terminas „Mokamos paslaugos“ apims atlygintas paslaugas t.y. tas už kurias Vartotojas mokės atlygį.

1.4. Platformoje www.debther.com vartojama sąvoka – Reikalavimo teisė apima tiek esamą piniginį reikalavimą (skolą, įsiskolinimą), pagal kurį jau yra suėjęs mokėjimo terminas, tiek būsimą teisę gauti pinigines sumas. Reikalavimo teisė yra turtinė teisė kuri gali būti perduodama ar perleidžiama.

1.5. Vartotojas, nesutikdamas su šių Taisyklių nuostatomis arba jų nesuprasdamas, neturi teisės naudotis Debther.com.  

1.6. Bendrovė tik teikia technines priemones informacijos – Skelbimų pavidalu, patalpinimui Debther.com. Bendrovė nėra suinteresuotoji šalis ar tarpininkas, taip pat neatstovauja jokių šalių.

1.7. Bendrovė turi teisę vienašališkai keisti Debther.com teikiamas paslaugas bei jų apmokėjimą bei kainodarą, taip pat, bet kurias Taisyklių nuostatas. Bendrovei Pakeitus, pataisius ar papildžius Taisykles Vartotojui toliau naudojantis Debther.com, automatiškai laikoma, jog Vartotojas išreiškė sutikimą su Taisyklių pakeitimais.

 

  1. Skelbimų talpinimo Debther.com Platformoje sąlygos

2.1. Patalpindamas Skelbimą į Debther.com Platformą, Vartotojas prisiima visą atsakomybę už Skelbimo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms ir LR įstatymams. Vartotojas patvirtina ir garantuoja, kad Skelbime pateikta informacija yra tikra ir tiksli.

2.2. Į Debther.com Platformą galima talpinti Skelbimus tik apie Reikalavimo teisių (pavienių ir paketų) ar juridinių asmenų akcijų pardavimą.

2.3. Skelbimas apie perleidžiamą Reikalavimo teisę ar juridinio asmens akcijas privalo būti patalpintas tik jam skirtoje Debther.com kategorijoje.

2.4. Viename Skelbime leidžiama paskelbti tik apie vieną objektą (vieną Reikalavimo teisę ar vieno juridinio asmens akcijas) jeigu nėra pasirinkta patalpinti Reikalavimo teisių  paketą. Pasirinkus patalpinti Skelbimą dėl perleidžiamo Reikalavimo teisių paketo, leidžiama patalpinti tik vieną paketą.

2.5. Debther.com Platformoje toje pačioje skelbimų kategorijoje galima patalpinti ir demonstruoti tik vieną identišką Reikalavimo teisę, Reikalavimo teisių paketą ar juridinio asmens akcijas.

2.6. Parduotos Reikalavimo teisės Skelbimas privalo būti ištrintos, taip pat pasikeitus esminei skelbimo informacijai (pvz. skolos dydžiui) Skelbimas turi būti atnaujintas. Vartotojui realizavus Reikalavimo teisę, likęs Skelbimo galiojimo laikas neperkeliamas kitam Skelbimui, taip pat į suformuotą ir aktyvuotą Skelbimą negalima patalpinti kitos Reikalavimo teisės ar jų paketo. Norint parduoti kitą Reikalavimo teisę (objektą), reikalinga sukurti naują skelbimą. Neleidžiama talpinti naujos Reikalavimo teisės ar jų paketo seno skelbimo pagrindu.

2.7. Vartotojui draudžiama:

2.7.1. Skelbime siūlyti kitas Reikalavimo teises ar jų paketus, negu nurodytos pagrindinėje Skelbimo informacijoje. Taip pat draudžiama pateikti klaidingą informaciją apie skelbiamų Reikalavimo teisių statusą (pvz. priteista Reikalavimo teisė, ginčijama Reikalavimo teisė, būsima Reikalavimo teisė ir kt.) ar pateikti klaidingus duomenis apie reikalavimo teisės subjektą (t.y. skolininką) ar pačią reikalavimo teisę ir ją charakterizuojančius duomenis;

2.7.2. Skelbime ir kitose Debther.com Platformos aplinkose pateikti informaciją, kuri pažeidžia ar gali pažeisti galiojančius LR įstatymus, prieštarauja visuotinai pripažintoms etikos ar moralės normoms ar neatitinka šių Taisyklių reikalavimų;

2.7.3. Reklamuoti, skelbti informaciją, kurioje minimi su Bendrove tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba jų paslaugos ar (ir) prekės. Tokia informacija ar nuorodos gali būti šalinami.

2.8. Skelbime draudžiama siūlyti Reikalavimo teisę ar jų paketą, kuriuo Vartotojas siūlymo metu neturi. Skelbimai, pažeidžiantys šį draudimą, yra blokuojami.

2.9. Draudžiama naudotis Debther.com Platformą neteisėtais tikslais. Esant įtarimams apie galimai Vartotojo vykdomą neteisėtą veiką, jo patalpinti Skelbimai gali būti blokuojami.

2.10. Skelbimo patalpinimo instrukcijos yra nurodytos Debther.com Skelbimo talpinimo aplinkoje. Konkretaus Skelbimo kaina, parodymo laikas ir kitos sąlygos nurodomos Skelbimų talpinimo planuose ir rodomos talpinant skelbimą. Kilus neaiškumų dėl Mokamų paslaugų ar pasirinkto plano sąlygų Vartotojas neturėtų talpinti Skelbimo ir, norėdamas jį patalpinti, privalo susisiekti su Bendrove.

2.11. Vartotojas įsipareigoja, jog naudojantis Platforma sužinojęs Reikalavimo teisės subjekto t.y. skolininko – fizinio asmens duomenis (vardą, pavardę, socialinių tinklų paskyras, Reikalavimo teisę identifikuojančius duomenis ir kitus reikalavimo teisės subjekto asmens duomenis gautus tiesiogiai iš vartotojo ar kreditoriaus),  naudos išimtinai tikslu vykdyti ir realizuoti sutartinius įsipareigojimus apimančius Reikalavimo teisės įsigijimą į skolininką, laikytis Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų. Vartotojas, įsipareigoja Reikalavimo teisės subjekto (skolininko)  asmens duomenų gautų ar iš Platformos, ar tiesiogiai iš Platformoje skelbimą patalpinusio asmens (kreditoriaus), nenaudoti bei neatskleisti kitoms šalims ir subjektams, jokiais kitais tikslais nei nurodyta Taisyklių šiame punkte.

 

  1. Mokamos paslaugos

3.1. Mokamos paslaugos, paslaugų kainos bei jų naudojimosi tvarka yra nurodyta Debther.com konkrečios mokamos paslaugos užsakymo aplinkoje.

3.2. Vartotojas supranta ir sutinka, kad mokamos paslaugos gali būti teikiamos tik po to, kai Vartotojas sumoka Bendrovei už mokamas paslaugas Debther.com Platformoje nurodyta tvarka. Platformoje Debther.com už suteiktas Paslaugas atsiskaitoma SMS žinute, pavedimu per banką kriptovaliuta. Laikoma, kad Vartotojas apmokėjo už Mokamą paslaugą, kai Bendrovė faktiškai gauna Vartotojo mokėjimą.

3.3. Vartotojai už Debther.com užsakymo aplinkoje nurodytą mokestį gali atlikti šiuos veiksmus:

3.3.1. Talpinti į Debther.com skelbimus;

3.3.2. Užsakyti papildomas mokamas paslaugas, nurodytas užsakymo aplinkoje.

3.4 Mokamų paslaugų kaina ir sąlygos nurodytos Debther.com Platformoje, kiekvienos konkrečios Mokamos paslaugos užsakymo aplinkoje, prieš atliekant mokėjimą. Vartotojas, prieš užsakydamas Paslaugas, privalo susipažinti su šiomis sąlygomis.

3.5. Papildomos mokamos paslaugos yra nurodytos Debther.com Platformos Skelbimų talpinimo aplinkoje. Praėjus 1 valandai po užsakymo, papildomai užsakytos paslaugos negali būti anuliuotos ir pinigai nėra gražinami. Vartotojui ištrynus Skelbimą, padarius jį nematomu (pasyviu), pinigai už papildomai užsakytas mokamas ar papildomas mokamas paslaugas nėra grąžinami ir jos galiojimo terminas nėra pratęsiamas ar perkeliamas kitam Skelbimui.

3.6. Bendrovė turi teisę profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą neribotam terminui.

3.7. Apribojus ar sustabdžius Vartotojo galimybę naudotis mokamomis paslaugomis ar Vartotojui negavus ar laiku negavus mokamų paslaugų dėl kitų priežasčių nei Vartotojo įvykdytas šių Taisyklių pažeidimas, Bendrovė, Vartotojo prašymu, įsipareigoja pratęsti mokamų paslaugų teikimą Vartotojui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos mokamos paslaugos, arba neatlygintinai suteikti mokamas paslaugas, analogiškas nesuteiktoms mokamoms paslaugoms.

3.8. Užmokestis už Skelbimus, kurie buvo panaikinti ir/ar pašalinti dėl to, jog Vartotojas pažeidė šių Taisyklių nuostatas, nėra grąžinamas.

3.9. Vartotojams norintiems peržiūrėti skelbimus ir tokiu būdu gauti detalius Skelbimo turinį bei Skelbimą patalpinusį Vartotoją identifikuojančius duomenis (telefoną, el. paštą ir kt.) taikoma atskira kainodara nurodyta Debther.com Platformos aplinkoje. Tik susimokėjus Debther.com nurodytą ir pasirinktą kainą Vartotojas gali gauti prieigą prie detalių Skelbimų duomenų.

 

  1. Taisyklių pažeidimo pasekmės

4.1. Patalpindamas Skelbimą, Vartotojas privalo laikytis Debther.com Platformoje nurodytų Skelbimo patalpinimo instrukcijų ir šių Taisyklių. Priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio, Bendrovė turi teisę Skelbimus, neatitinkančius Taisyklių ar LR įstatymų, redaguoti, blokuoti jų matomumą visiems Vartotojams.

4.2. Apie sankcijas, pritaikytas už Taisyklių pažeidimą, Vartotojas informuojamas registracijos metu nurodytu el.paštu ar telefonu (SMS) žinute. Šiame punkte nurodyta Bendrovės teisė neatleidžia Vartotojo nuo atsakomybės už pateikiamos informacijos atitikimą tikrovei bei teisės aktams. Taisyklių pažeidimo atveju, papildomos užsakytos paslaugos yra anuliuojamos ir pinigai nėra gražinami.

4.3. Be atskiro įspėjimo, kilus abejonėms dėl Skelbimo turinio atitikimo realybei, Bendrovė gali Skelbimą blokuoti t.y. apriboti matomumą visiems Vartotojams, kol nesusisieks su Vartotoju registracijos metu nurodytais kontaktiniais duomenimis ir neįsitikins Skelbimo turinio atitikimu realybei.

4.4. Bendrovė pasilieka teisę bet kada be išankstinio įspėjimo nutraukti Vartotojo priėjimą prie Debther.com ar naudojimąsi Debther.com paslaugomis už Taisyklių ar teisės aktų pažeidimus.

 

  1. Atsakomybės apribojimas

5.1. Bendrovė atsako tik už informacijos, pateiktos Skelbime, techninį patalpinimą į Debther.com, jei Skelbimas atitinka visus Taisyklių reikalavimus, ir šios Platformos duomenų bazės techninį palaikymą.

5.2. Bendrovė neatsako už Skelbime pateikiamos informacijos neatitikimą tikrovei ir jų turinį. Bendrovė neatsako už žalą, padarytą Vartotojui ar tretiesiems asmenims dėl Skelbimo turinio ir(ar) jų patalpinimo Debther.com.

5.3. Bendrovė neatsako už Reikalavimo teisių ar juridinių asmenų akcijų perleidimo procedūras ir su tuo susijusias pasekmes.

5.4. Vartotojas įsipareigoja užtikrinti, kad Bendrovei niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Vartotojas naudojosi Debther.com Platforma.

5.3. Bendrovė neatsako už Vartotojo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą dėl Debther.com Platformos veikimo sutrikimų, kilusių ne dėl Tiekėjo kaltės.

5.4. Vartotojas yra atsakingas už tinkamą prisijungimo duomenų naudojimą. Bendrovė neatsako už žalą, kurią Vartotojas patiria dėl to, kad tretieji asmenys pasinaudojo šia informacija.

 

  1. Asmens duomenys

6.1. Kliento asmens duomenis Bendrovė tvarko vadovaujantis šiose Taisyklėse, taip pat Debther.com privatumo politikos nustatyta tvarka.

6.2. Registracijos metu ir vėliau naudojantis Debther.com Kliento pateiktus ar Bendrovės kitais būdais surinktus asmens duomenis Bendrovė tvarko, t. y. renka, saugo, naudoja, perduoda, tik teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti.

6.3. Asmens duomenys tvarkomi siekiant tinkamai suteikti paslaugas Vartotojams (patalpinti skelbimus, suteikti informaciją apie Reikalavimo teisių ar juridinių asmenų akcijų  pardavimą, užsakyti tam tikrą paslaugą ir pan.), tiesioginės rinkodaros tikslais. Bendrovė rinks ir saugos Asmens duomenis elektroniniu būdu.

6.4. Bendrovė Vartotojo asmens duomenis tvarko tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

6.5. Vartotojas yra pats atsakingas už Prisijungimo duomenų slaptumą.

 

 

  1. Intelektinės nuosavybės teisės

7.1. Bendrovė yra visų teisių į Debther.com turinį savininkas ir turi išimtinę teisę į jų naudojimą. Visi prekių ar paslaugų ženklai, dizainai, pavadinimai, logotipai ir pan., pateikiami Debther.com, yra Bendrovės nuosavybė arba Bendrovė turi teisę jais naudotis.

7.2. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas Debther.com turinio, dizaino apdorojimas, kopijavimas ir (ar) kitoks naudojimas be raštiško Bendrovės leidimo ir (arba) nesilaikant Taisyklių, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šis apribojimas netaikomas Vartotojams jų Skelbimų atžvilgiu.

7.3. Naudodamasis Debther.com Platforma ir įvesdamas ar kitaip siųsdamas duomenis, Vartotojas neatlygintinai, neribotam laikui suteikia Tiekėjui visas turtines autorių teises, reikalingas Tiekėjui iš šių Taisyklių kylančioms teisėms įgyvendinti ir pareigoms vykdyti. Tiekėjas turi teisę kurti išvestinius kūrinius iš Vartotojo pateikto Turinio.

7.4. Kiekvieną kartą pateikdamas duomenis Vartotojas patvirtina ir garantuoja Bendrovei, kad jis turi visas teises, atlikti veiksmus su skelbimo turiniu, naudoti skelbimo turinyje esančius duomenis bei padaryti skelbimo turinį viešai prieinamą. Nei Bendrovė, nei jokia kita trečioji šalis, naudodama Skelbimus ir/ar kitą Vartotojo pateiktą turinį, nebus įpareigota mokėti Vartotojui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio panaudojimą.

7.5. Naudodamasis Platforma Vartotojas patvirtina, kad jis yra veiksnus fizinis asmuo ir/ar teisėtai atstovaujantis juridiniam asmeniui ir/ar kitiems tretiesiems asmenims, kurių vardu veikia, turintis visus įgaliojimus ir teises vykdyti sandorius, siūlomus Platformoje.

 

  1. Taikytina teisė ir ginčų sprendimas

 

8.1. Be šių Taisyklių santykiams tarp Vartotojo ir Bendrovės reguliuoti taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, specialios sąlygos ir taisyklės, bei nusistovėjusi gera verslo praktika.

8.2. Debther.com Platformos veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Bet kokie ginčai, kilę dėl Debther.com Platformos veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos kompetentingame teisme.

8.2. Ginčai, kilę tarp Bendrovės ir verslo subjektų, sprendžiami UAB „Juridiniai asmenys“ buveinės vietos teisme.

8.3. Vartotojas ne verslo subjektas, prašymą  ir/ ar skundą dėl Debther.com veiklos ir paslaugų pirmiausia raštu privalo pateikti Bendrovei ir nurodyti savo reikalavimus. Tokius raštus prašome siųsti adresu pagalba@debther.com. Nesutikdamas su Bendrovės atsakymu, Vartotojas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, internetinio tinklapio adresas: www.vvtat.lt, ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, adresu http://ec.europa.eu/odr/. Teisminiai ginčai yra nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

  1. Baigiamosios nuostatos

9.1. Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Vartotojas patvirtins, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Vartotojo ir Bendrovės laiką.

9.2. Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles. Bendrovė praneš Vartotojui apie Taisyklių pakeitimus paskelbdamas apie tai Debther.com Platformoje. Taisyklių pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo Debther.com Platformoje momento.

9.3. Toliau naudodamasis Debther.com, įskaitant, bet neapsiribojant Paslaugų pratęsimu, naujų Paslaugų užsakymu, Skelbimų redagavimu ir/ar atnaujinimu, po to, kai įsigalios Taisyklių pakeitimai, Vartotojas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka. Iki Debther.com Taisyklių pakeitimo užsakytos Paslaugos teikiamos tokia tvarka ir terminais kaip buvo nustatyta tuo metu galiojusiose Taisyklėse.

 

Taisyklės atnaujintos 2020 m. gegužės 30 d.

Mes naudojame slapukus, kad suteiktume jums geriausią patirtį internete. Sutikdami sutinkate su slapukų naudojimu pagal mūsų slapukų politiką.

* Įsipareigoju, jog Reikalavimo teisės subjekto  fizinio asmens duomenų gautų ar iš šios Platformos, ar tiesiogiai iš Platformoje skelbimą patalpinusio asmens (kreditoriaus), nenaudosiu bei neatskleisiu kitoms šalims, jokiais kitais tikslais, išskyrus tikslu vykdyti ir realizuoti Reikalavimo teisės perleidimo sandorį. Gautus fizinio asmens (skolininko) duomenis naudosiu laikantis Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

 

 

Privacy Settings saved!
Privatumo nustatymai

Kai lankotės bet kurioje interneto svetainėje, ji gali saugoti arba nuskaityti informaciją jūsų naršyklėje, dažniausiai slapukų pavidalu. Čia galite keisti slapukų nustatymus.


Šis slapukas yra skirtas PHP programoms. Slapukas naudojamas norint išsaugoti ir identifikuoti unikalų vartotojo seanso ID, siekiant valdyti vartotojo seansą svetainėje. Slapukas yra skirtas vienai sesijai ir yra ištrinamas, kai uždaromi visi naršyklės langai.

Šis slapukas skirtas tikrinti vartotojo sesiją naršant interneto svetainėje, kad galėtų pateikti suasmenintus skelbimus.

Nesutikti su visais
Sutikti su visais
lt_LTLithuanian